لیزرل Lisrel مخفف linear structural relations است. نرم افزار تحلیل آماری لیزرل LISREL جهت محاسبات تحلیل عامل و مدل معادلات ساختاری استفاده می‌شود. نرم افزار لیزرل Lisrel مکمل نرم افزار اس پی اس اس است که در علوم انسانی و علوم اجتماعی استفاده می شود. این نرم افزار کارهای گرافیکی را بهتر از نرم افزار SPSS انجام می‌دهد.

این نرم افزار به منظور براورد و آزمون مدل‌های معادلات ساختاری طراحی و از سوی شرکت بین المللی نرم افزار علمی به بازار عرضه شده است. لیزرل با استفاده از همبستگی و کوواریانس اندازه گیری شده، می‌تواند مقادیر بارهای عاملی، واریانس‌ها و خطاهای متغیرهای مکنون را براورد یا استنباط کند و از آن می‌توان برای اجرای عامل اکتشافی، تحلیل عاملی مرتبه دوم، تحلیل عاملی تاییدی و همچنین تحلیل مسیر (مدل‌یابی علت و معلولی با متغیرهای مکنون) استفاده کرد.

تصاویری از نمای پنجره وخروجی برنامه:

LISREL4

 LISREL5