اقتصادسنجی شاخه ای از علم اقتصاد است و به معنای اندازه گیری و سنجش کمی روابط اقتصادی می باشد. با این حال تکنیک های اساسی بکار رفته در مطالعات مسائل اقتصادی را می‌توان در مطالعات مدیریت مالی به کار گرفت.

اقتصادسنجی مالی می تواند برای آزمون تئوریهای مالی، تعیین بازده یا قیمت دارایی ها، آزمون فرضیات مرتبط با روابط بین متغیرها، بررسی تاثیر روی بازارهای مالی یا تغییر در شرایط اقتصادی، پیش بینی ارزش های آتی متغیرهای مالی  و تصمیم گیری های مدیریت مالی مفید باشد.

eviews-130817063113-phpapp01-thumbnail-4

EViews از جمله نرم افزارهای تجزیه وتحلیل آماری در تحقیقات حسابداری، مدیریت مالی و اقتصادسنجی می باشد که از جمله کاربردهای آن می توان به ااین موارد اشاره کرد:

 ترسیم سری ها بصورت دیاگرام و نمودارهای خطی و میله ای و غیره با امکانات سفارشی، تخمین معادلات و انجام رگرسیون با روش‌های LS، SLS، لاجیت و پروبیت، توبیت و غیره، انجام آزمون‌های مربوط به ضرایب (محدودیت روی ضرایب والد، افزودن متغیرهای حذف شده و حذف متغیرهای اضافی) جملات پسماند (ناهمسانی، خودهمبستگی و …) و آزمون‌های تصریح (آزمون ریست رمزی) و تصریح (آزمون شکستگی و یا تغییر ساختارهای چاو و …)، تخمین خطی و غیرخطی سیستم‌های معادلات – تخمین و تجزیه سیستم‌های خودرگرسیون برداری VAR و ایجاد و برازش معادله تصحیح خطا، انجام آزمون‌های مربوط به سری‌ها بصورت انفرادی و گروهی ازجمله بررسی ایستایی و ناایستایی سری‌ها با انجام آزمون ریشه واحد دیکی – فولر و فلیپس – پرون، آزمون هم انباشتگی و بررسی بلندمدت و کوتاه‌مدت بین سری ها به روش یوهانسن و بررسی رابطه علیت گرینجر بین سری‌ها و غیره، بدست آوردن آمارهای توصیفی داده‌ها (همبستگی، همبستگی متقاطع و …)، انجام پیش بینی‌ها و براساس مدل‌های ARMA، ARIMA، حل مدل‌های همزمان و …

تصاویری از نمای پنجره وخروجی برنامه:

EViews7-multi_graph

eviews (1)