یکی از قویترین نرم افزارهای مدل‌یابی معادلات ساختاری (SEM) است. این نرم افزار قادر است محقق را در آزمون تحقیقات و نظریات با استفاده از تحلیل های چندمتغیره استاندارد شامل تحلیل رگرسیون، تحلیل عاملی، همبستگی و تحلیل واریانس یاری رساندو همچنین امکان ایجاد فرضیات تحقیقی درقالب مدل‌های نموداری فراهم کرده و سپس به کمک آماره‌های مقتضی آن‌ها را آزمون می‌کند. البته این نرم افزارها یکی از اعضای خانواده نرم افزارهای مربوط به مدل یابی معادلات ساختاری است.

 این نرم افزار قابلیت براورد بیزی با استفاده از توزیع غیرپخشی، براورد مقادیر در مدل سازی ساختار بیزی و تحلیل مجموعه داده های جانهی شده چندگانه و … را دارد.

تصاویری از نمای پنجره وخروجی برنامه:

amos1

amos12

amos5