• اصولا سرعت محاسبات در نرم‌افزارها، فرصت تجزیه و تحلیل بیشتر، مطالعات عمیقتر آماری، مدل‌سازی و ایجاد ارتباط عمیق بین فرضیات و مدلها را امکان‌پذیر می‌سازد. امروزه استفاده از نرم‌افزارهای آماری به‌عنوان یکی ازضروریات تحقیقات بنیادی آماری، مطرح است.

 

  • اهمیت کاربرد این نرم افزارها در علوم مختلف از جمله علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روان‌شتاس، علوم پزشکی، مهندسی کشاورزی، مدیریت و آمار را می توان در ابعاد زیر مورد توجه قرار  داد:
  • سرعت بالای محاسبات: هر نرم‌افزار جهت سرعت بخشیدن به کاربرد روشها و آزمونهای آماری در سطح وسیعی استفاده می‌شود.
  • امکان مدل‌سازی: رشد و توسعه همه جانبه علوم و فنون در شاخه‌های مختلف باعث پیشرفت سریع دانش بشری در قرن جدید شده ‌است. مدل عبارتست از بازآفرینی وضعیت رقابت ابتدایی میان چند نفر و مطالعه تغییرات در رفتار به تبع تغییر است در شرایط رقابت
  • شبیه‌سازی: باتوجه به انجام پژوهشهای اجتماعی ـ اقتصادی وفرهنگی درعلوم اجتماعی، استفاده ازروشهای جدید و پیچیده آماری، امری ضروری است. با استفاده ازنرم‌افزارهای آماری امکان کشف روابط بین متغیرها، تست فرضیات ومدل‌‌سازی فراهم می‌شود. شبیه‌سازی از مهمترین شیوه‌ها در راه عینی ساختن واقعیت محسوب می‌شود. شبیه‌سازی در راه پرداخت یا پردازش اطلاعات مورد استفاده بسیار دارد. کاربرد شبیه‌سازی در علوم اجتماعی، حقوق، قانون‌گذاری، اقتصاد و سیاست بسیار زیاد است.
  • سهولت و دقت: امتیازاتی چون دقت بالا در محاسبه، تنوع روشهای آماری، جامعیت، قابلیت بالای پذیرش داده‌های زیاد، امکان پیشرفته تغییر در داده‌ها، سهولت دسترسی و کاربردو…. باعث تایید این نرم‌افزار توسط مجامع علمی ‌معتبر شده است.
  • هزینه مناسب: در هر تحقیق آماری، معمولا با حجم وسیعی از داده‌ها و اطلاعات ابتدایی روبه‌رو هستیم، از آنجایی که استفاده از نرم‌افزارهای آماری به ‌عنوان یکی از ضروریات تحقیقات بنیادی و کاربردی آماری مطرح است، وجود یک نرم‌افزار جامع با سهولت کاربردی بالا، تحلیل‌ این حجم وسیع داده را امکان‌پذیرمی‌کند.
  • مطالعات اسنادی و کتابخانه‌ای: حجم زیادی از مطالب اسنادی مانند گزارشهای آماری، چکیده مقالات، چکیده پایان‌نامه‌ها، مقالات کنفرانسها و نشریات بخشی از کتابها، نتایج پژوهشها و… از طریق جستجوی کامپیوتری قابل دسترسی است.